Kontakt: 

Telefon: 14 681 06 55 

 E-mail: transkop_sc@tlen.pl

 

 1. USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM:

  1. Wykonywanie wykopu z odwozem urobku samochodami samowyładowczymi i na odkład.

  2. Wyburzanie budynków, hal produkcyjnych, mostów i wiaduktów sprzętem burzącym z wywozem lub kruszeniem gruzu.

  3. Regulacja potoków, odbudowa skarp, wałów przeciwpowodziowych, budowa i oczyszczanie rowów.

  4. Budowa utwardzonych placów i dróg

  5. Niwelacja terenów.

  6. Zaopatrzenie w kruszywa i materiały budowlane.

  7. Wywóz odpadów i materiałów poprodukcyjnych klasyfikowanych jako nie niebezpiecznych.

  8. Przygotowanie placów budów i zabezpieczanie sprzętowe terenów budowy.

  9. Wykonywanie przecisków pod drogami.

  10. Wykonywanie wierceń pod słupy i ogrodzenia do srednicy Ø 700 mm.

  11. Wykonywanie wykopów pod rurociągi.

  12. Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągów itd.

  13. Rekultywacja terenu.

  14. Wykonywanie stabilizacji gruntu.

  15. Czyszczenie działek, karczowanie nieużytków, praca mulczerem leśnym.

 2. USŁUGI TRANSPORTOWE

  1. Usługi samochodami samowyładowczymi.

  2. Usługi naczepą.

  3. Usługi samochodem lawetą.

 3. WYNAJEM SPRZĘTU