Kontakt: 

Telefon: 14 681 06 55 

 E-mail: transkop_sc@tlen.pl

 1. Wykonywanie wykopu z odwozem urobku samochodami samowyładowczymi i na odkład.

 2. Wyburzanie budynków, hal produkcyjnych, mostów i wiaduktów sprzętem burzącym z wywozem lub kruszeniem gruzu.

 3. Regulacja potoków, odbudowa skarp, wałów przeciwpowodziowych, budowa i oczyszczanie rowów.

 4. Budowa utwardzonych placów i dróg.

 5. Niwelacja terenów.

 6. Zaopatrzenie w kruszywa i materiały budowlane.

 7. Wywóz odpadów i materiałów poprodukcyjnych klasyfikowanych jako nie niebezpiecznych.

 8. Przygotowanie placów budów i zabezpieczanie sprzętowe terenów budowy.

 9. Wykonywanie przecisków pod drogami.

 10. Wykonywanie wierceń pod słupy i ogrodzenia do srednicy Ø 700 mm.

 11. Wykonywanie wykopów pod rurociągi.

 12. Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągów itd.

 13. Usługi mulczerem leśnym, mielenie drzew i korzeni. 
 14. Przygotowywanie terenów pod inwestycje.